Φάρμα Βοιωτίας

Η διαβίωση των ζώων και όλες οι παραγωγικές διαδικασίες που ακολουθούνται στην μονάδα παραγωγής, εναρμονίζονται πλήρως με τις σύγχρονες απαιτήσεις της χοιροτροφίας και τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι συνεχείς έλεγχοι από έμπειρους ζωοτέχνες και κτηνιάτρους σε όλα τα στάδια της παραγωγής διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο υγείας των ζώων, ενώ οι απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες διαβίωσης στους σύγχρονους θαλάμους παραγωγής όπως θερμοκρασία, εξαερισμός και αυτόματη σίτηση εγγυώνται το υψηλό επίπεδο διαβίωσης των ζώων.

Η φροντίδα για την υγεία, την διατροφή και το περιβάλλον διαβίωσης των ζώων, μας επιτρέπει την μη χρησιμοποίηση αντιβιοτικών κατά το στάδιο της πάχυνσης διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια και την ποιότητα του παραγώμενου κρέατος.